บริการของเรา

ในสภาวะปัจจุบันไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาด ทำให้การติดต่อตรวจสอบและรับรองพลังงานปี 2563-2564 ไม่สามารถที่จะเข้าไปในสถานที่ประกอบการได้ เพราะมีเหตุจำเป็น จึงนำเสนอใช้โปรแกรม Zoom เพื่อติดต่อประสานงานและดำเนินการ Audit ในข้อกฎหมายของกระทรวงพลังงานประจำปีได้
Zoom ID : 884 864 6819

ให้คำปรึกษาแนะนำและการฝึกอบรมมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO9001, ISO14001 & ISO45001)

ISO 9001 – เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสากล ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นใจให้เชื่อมั่นได้ว่าทางผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการทั้งหลายทำการจัดตั้งระบบการจัดการต่างๆ ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับขององค์กร
เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงการบริการ และการผลิตอันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และควบคุมความเสี่ยง การยืนระยะยาวของธุรกิจ และสร้างความพอใจให้ต่อลูกค้า มากกว่าจะเน้นการทดสอบหรือตรวจสอบใบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ISO 14001 – เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสากล ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นใจเชื่อมั่นได้ว่าทางองค์กรที่ดำเนินการผลิต หรือบริการทั้งหลาย ได้ดำเนินการจัดการต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับขององค์กร
มาตรฐาน ISO 14001 จะเป็นหลักฐานที่ช่วยแสดงให้ผู้ซื้อ และผู้บริโภคได้เห็นถึงการจัดการระบบบริหารสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำเอาไปใช้ได้กับองค์กรต่างๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ใบรับรองมาตรฐานดังกล่าว ยังสามารถนำมาช่วยแก้ลด industrial waste ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ISO 45001 – มาตรฐาน ISO45001 ที่มาแทน OHSAS 18001 นั้นเพื่อให้กรอบการทำงานชัดเจนมากขึ้นขององค์กรที่มีการปรับปรุง และพัฒนาทางด้านจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประโยชน์ที่ได้รับขององค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มการมีส่วนร่วม และบูรณาการที่เรียบง่าย

บริการตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายการตรวจสภาพความปลอดภัยอาคาร ซึ่งมีผลบังคับให้อาคารที่เข้าข่ายที่ต้องถูกตรวจสอบตามกฎกระทรวง ต้องมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ...
แสดงข้อมูลทั้งหมด..

ตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจำปี

ตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจำปี บริการตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินการจัดการพลังงานในรอบปี โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ที่มีประสบ ...
แสดงข้อมูลทั้งหมด..
ตรวจรับรองแบบติดตั้งเครื่องจักรตามกฎหมาย

ตรวจรับรองแบบติดตั้งเครื่องจักรตามกฎหมาย

ตรวจรับรองแบบติดตั้งเครื่องจักรตามกฎหมาย บริการตรวจรับรอง แบบติดตั้งเครื่องจักร บัญชีเครื่องจักร แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบกำจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยวิศวกรผู ...
แสดงข้อมูลทั้งหมด..
ตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler)

ตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler) ตรวจรับรองระบบทำความเย็น

ตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ำ อย ...
แสดงข้อมูลทั้งหมด..
ตรวจสอบรับรองปั้นจั่นและเครน

ตรวจสอบรับรองปั้นจั่นและเครน

ตรวจสอบรับรองปั้นจั่นและเครน เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น”กำหนดให้ทุกสถานประกอบกิจการที่มีกา ...
แสดงข้อมูลทั้งหมด..
ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน

ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน

บริการตรวจระบบไฟฟ้า โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ตรงในการออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าในโรงงาน (PM) ตามหลักมาตรฐานสากล และข้อกฎหมาย ...
แสดงข้อมูลทั้งหมด..

ข่าวสารความรู้ทั่วไป