ตรวจสอบรับรองปั้นจั่นและเครน

ตรวจสอบรับรองปั้นจั่นและเครน
เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น”กำหนดให้ทุกสถานประกอบกิจการที่มีการใช้ปั้นจั่น (Cranes หรือ Derricks) ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

ขอบข่ายงาน

  • ตรวจสอบระบบการทำงานทั่วไป
  • ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม อาทิ ระบบไฟฟ้า, มอเตอร์, Remote Control
  • การตรวจสอบระบบ Safety
  • ให้ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไข
  • จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น