ตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจำปี

ตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานประจำปี
บริการตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินการจัดการพลังงานในรอบปี โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ที่มีประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม โดยมีเป้าหมายที่จะตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามความคาดหวังขององค์กร และนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน