เป้าหมายและแผนงาน

วิสัยทัศน์

“บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการบริการที่ปรึกษา และพัฒนาผู้ประกอบการทางด้านการบริหาร การจัดการพลังงาน การตรวจสอบ และการรับรองพลังงาน ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล”

พันธกิจ
1. พัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาองค์กรให้มีการแข่งขันในระดับสากล
3. ส่งเสริมองค์กรให้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงาน ลดการสูญเสีย
4. ส่งเสริมให้องค์กรมีความมั่นคง และปลอดภัยในการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
5. สนับสนุนให้องค์กรมีส่วนร่วมในการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์
ทางด้านการบริหารและจัดการองค์กร
1. ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านธุรกิจขององค์กร
2. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการ เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการ
3. ปรับปรุงและพัฒนา อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในระบบบริหารคุณภาพ
ทางด้านพลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน
1. สนับสนุน และส่งเสริมองค์กรในการมีส่วนร่วมด้านอนุรักษ์พลังงาน
2. สนับสนุน ส่งเสริมและการอบรมที่เกี่ยวข้องทางด้านอนุรักษ์พลังงาน
3. สนับสนุน และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่มาส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน
ทางด้านการตรวจสอบและรับรอง
1. สนับสนุน และส่งเสริมให้ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง
2. เสนอแนะ และแนะนำแนวทางในการตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. ปรับปรุง และพัฒนาการตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม

ทางด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
1. การอบรม และแนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
2. ส่งเสริมให้องค์กรนำความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาภายในองค์กร
3. เสนอแนะแนวทางการนำความรู้ ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมมาควบคุม และตรวจสอบในองค์กร

แผนงานการดำเนินงาน และเป้าหมาย
1. ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
2. ให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตขององค์กร
4. เพิ่มศักยภาพทางด้านธุรกิจให้มีการแข่งขันที่ทันต่อโลก