ตรวจรับรองแบบติดตั้งเครื่องจักรตามกฎหมาย

ตรวจรับรองแบบติดตั้งเครื่องจักรตามกฎหมาย
บริการตรวจรับรอง แบบติดตั้งเครื่องจักร บัญชีเครื่องจักร แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบกำจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต ตามระเบียบและแบบฟอร์มของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงบริการจัดทำ ใบอนุญาตตั้ง ขยาย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต ตามระเบียบของของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรม