บริการตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคาร
ตามกฎหมายการตรวจสภาพความปลอดภัยอาคาร ซึ่งมีผลบังคับให้อาคารที่เข้าข่ายที่ต้องถูกตรวจสอบตามกฎกระทรวง ต้องมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคารเป็นประจำทุกปี ในด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้ำ โดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจ้าของอาคารจะต้องดำเนินการ และส่งรายงานการตรวจสอบอาคารที่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยตรวจสอบประจำปีทุกปี และตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี

ประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ มี 9 ประเภท ได้แก่

1. โรงงานสูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร
2. อาคารสูง 23 เมตรขึ้นไป
3. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร
4. อาคารชุมชนคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจำนวนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
5. โรงมหรสพ
6. โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
7. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
8. อาคารชุด หรืออาคารที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
9. ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไปหรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป