ISO คืออะไร

ISO คืออะไร
               ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ องค์กรมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนำมาใช้ จะใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
              ISO มีสมาชิกจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก และสมาชิกก็แบ่งเป็นระดับๆ แตกต่างกันไปอีก ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และมาตรฐานต่างๆ ที่ออกมาก็เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standard) นอกจากนี้มาตรฐาน ISO ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ หรือ เล็ก ผลิตสินค้า หรือบริการอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ISO-9001 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการจัดการเรื่องระบบบริหารคุณภาพ หรือ ISO-14001 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการจัดการเรื่องระบบบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของ มาตรฐาน ISO
    1. องค์กร/บริษัท
         – การบริหารภายในองค์กร ตั้งแต่การจัดการ งานบริการ การผลิต ให้มีระบบ และมีประสิทธิภาพ
         – ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ และพึงพอใจ
         – ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีความน่าเชื่อถือ
         – ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น
         – มีการจัดการลดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
     2. พนักงานภายในองค์กร/บริษัท
         – มีการทำงานเป็นระบบ มีวินัยในการทำงาน และทำงานเป็นทีม
         – เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
         – พนักงานมีจิตใต้สำนึกในเรื่องของคุณภาพ และความรับผิดชอบมากขึ้น
         – มีพัฒนาการประสานงานที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา
      3. ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค
          – มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ
          – มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน
          – มั่นใจว่าองค์กรสามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของลูกค้า

ระบบอื่นๆ

  • GMP&HACCP
  • ISO22000
  • ISO27000
  • ISO50001
  • ISO17025
  • IATF16949:2016

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
– โรงงาน  http://www.diw.go.th
– สิ่งแวดล้อม https://www.2bgreen4ever.com
– การควบคุมมลพิษ  http://www.pcd.go.th
– ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และแรงงาน  http://www.shawpat.or.th